82% Nederlandse gemeentes koopt niet duurzaam in

Natuur & Milieu rankt aanbestedingen Nederlandse gemeenten

7-11-2016

Nederlandse gemeenten, vertegenwoordigd in de VNG, hebben afgesproken om vanaf 2015 100% duurzaam in te kopen. Voor de milieu-impact is mobiliteit een belangrijke inkoopcategorie. Het doelgroepenvervoer (Wmo- en leerlingenvervoer) is voor circa 80% verantwoordelijk voor alle taxivervoer in Nederland en het heeft een forse impact op klimaat en luchtkwaliteit.

“Vorig jaar bleek, uit een eerdere benchmarkstudie van Natuur & Milieu, dat gemeenten nauwelijks aan voldeden aan hun eigen afspraak. Wij waren benieuwd of gemeenten hierna duurzamer zijn gaan inkopen”, zegt Marco Fossen, relatiemanager overheid bij PitPoint, “en of er knelpunten zijn die de transitie naar schoon vervoer afremmen. Dat was voor PitPoint de aanleiding om ook dit jaar het onderzoek van Natuur & Milieu mede mogelijk te maken.”

Conclusies

De belangrijkste conclusies uit het vandaag gepresenteerde onderzoek zijn:

  • 82% van de onderzochte gemeenten voldoen niet aan de minimum criteria voor duurzame inkoop.
  • Weinig vooruitgang t.o.v. vorig jaar. De kanttekening is wel dat er nu andere gemeenten zijn onderzocht. Dit komt omdat alle gemeenten niet elke jaar een vervoersaanbesteding uitschrijven.
  • Leeuwarden scoort het hoogst in de ranking. Zij staan alleen voertuigen toe die rijden op groen gas of elektrisch.
  • Nederlandse gemeenten scoren iets beter op luchtkwaliteit en vragen steeds vaker om elektrisch of groen gas.
  • Helaas sluit de meerderheid van de gemeenten dieselvoertuigen nog steeds niet uit.

 

Voortrekkersrol

“De conclusies van Natuur en Milieu liegen er niet om”, zegt Fossen. “Maar met deze inzichten kunnen we de volgende stap in verduurzaming met elkaar maken. Ik zie hierbij een voortrekkersrol voor de overheid weggelegd. Door de transitie van fossiel naar hernieuwbare energie als overheid en bedrijfsleven samen op te pakken, faciliteer je de markt om door te innoveren.”

Kiezen voor hernieuwbare energie

“Wij zien gelukkig ook steeds meer gemeenten, die al expliciet kiezen voor hernieuwbare energie”, vult Fossen aan. “De gemeente Leeuwarden zie ik als een goed voorbeeld. Ik ben blij dat de gemeente Leeuwarden expliciet voor schoon vervoer kiest. Leeuwarden had de hoogste score in deze benchmark. Dat komt onder andere omdat de gemeente in de aanbestedingsleidraad voor leerlingenvervoer stelt dat er geen voertuigen meer mogen worden ingezet die op fossiele brandstoffen rijden. Leeuwarden staat alleen de inzet van voertuigen op groengas of elektriciteit toe. Er zijn uiteraard meer gemeenten die het goede voorbeeld geven. De gemeente Den Haag maakt gebruik van een beslisboom in de aanbestedingsleidraad. Dat is een overzichtelijke manier om de aanbestedende dienst te helpen met de meest duurzame keuze.”

“Bij de overheid en gemeenten bespeur ik nog een mate van onbekendheid om duurzaam in te kopen”, aldus Fossen. Dat is in mijn ogen niet nodig. De kennis is er en steeds meer gemeenten zijn al goed op weg.” Hij adviseert overheden om inschrijvende partijen zelf te laten bepalen in hoeverre zij meer milieuwinst kunnen bieden bovenop de minimum criteria en dit in de gunning mee te wegen: “Almere geeft hierin een goed voorbeeld.”

Lees hier het persbericht van Natuur en Milieu over de benchmark; Duurzaam inkopen van vervoer. Download het rapport en andere documenten op onze downloadpagina.