Duurzaam inkopen

Gemeentes leven duurzaam inkoopbeleid niet na

18-11-2015

Vier gemeentes met ambitie Haarlemmermeer, Nijmegen, Beuningen en Wijchen, stellen ambitieuze CO2-eisen of zetten in op elektrisch vervoer. Dat zijn slechts 4 van de 71 onderzochte gemeentes die  echt ambitie tonen door hogere inkoopeisen te hanteren en  stellen ambitieuze CO2-eisen of zetten in op elektrisch vervoer. 20% van alle onderzochte gemeentes stelt alleen de minimumeisen. 75% van de gemeenten stelt nog minder of zelfs geen duurzaamheidseisen. 73% van de leerlingenvervoeraanbestedingen, 83% van de WMO aanbestedingen en 80% van de aanbestedingen voor het eigen wagenpark voldeden in de eerste helft van 2015 niet aan de minimum criteria voor duurzaam inkopen.

 

Achterhaalde minimumeisen

De landelijk opgestelde minimumcriteria voor duurzame mobiliteitsinkoop zijn sterk verouderd en volstrekt ontoereikend voor echte verduurzaming, zo blijkt ook uit het onderzoek. Zo gaan de CO2-criteria veel minder ver dan inmiddels gebruikelijk is in de zakelijke markt, staan de eisen voor luchtvervuiling nog dieselvoertuigen zonder roetfilters toe en ontbreken zelfs maatregelen die geld opleveren zoals zuinige banden. Erik Kemink (PitPoint) “Deze ontwikkeling is zorgelijk. Op deze manier kom je al snel weer bij vervuilde diesels uit. Dat rijmt niet met het voorgenomen streven naar duurzaamheid en is eerder een stap achteruit dan de 2 stappen die we vóóruit moeten zetten.”

 

Gebrek aan kennis en goede informatie

Opvallend is dat in veel aanbestedingen het belang van duurzaamheid wel genoemd wordt, maar dat er geen concrete eisen worden gesteld. De oorzaak hiervoor lijkt zowel te liggen in een gebrek aan kennis en capaciteit bij de aanbestedende diensten. Door het ontbreken van goede, makkelijk toepasbare informatie lukt het de gemeenten dan niet om duurzaamheid een plek in de aanbestedingen te geven. Verbetering hard nodig “Het is hard nodig dat de Rijksoverheid de minimumeisen aanscherpt, gemeenten beter ondersteunt en de voortgang monitort. Daarnaast roepen we gemeenten op om ook zelf hun verantwoordelijkheid op te pakken en nu echt duurzaam in te inkopen.” aldus Maarten Van Biezen (Natuur & Milieu)  “Mobiliteit heeft een grote impact op klimaat en luchtkwaliteit. Gemeenten zouden daarin het goede voorbeeld moeten geven. Een aantal koplopers laat zien dat het haalbaar, betaalbaar en effectief is.’

 

Benchmark In het onderzoek zijn alle 71 gemeentes gebenchmarkt die in de eerste helft van 2015 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en WMO-vervoer (regionaal vervoer voor personen met een beperking).  

 

Betrokkenheid PitPoint

PitPoint clean fuels , de nieuwe naam van CNG Net en LNG24 per 1 januari 2016, heeft meegewerkt aan het onderzoek van Natuur & Milieu omdat zij al eerder het vermoeden had dat aanbestedingen bij Gemeentes vaak onvoldoende aandacht krijgt. Als bouwer van het tankstation van de toekomst maakt PitPoint schone mobiliteit mogelijk door het verkrijgbaar maken van schone brandstoffen als CNG, LNG, waterstof en elektrisch.