Nieuwe LNG stimuleringsregeling gaat in

18,7 cent korting gedurende twee jaar

11-12-2019

Vandaag is de LNG stimuleringsregeling in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilo LNG vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. Dat is goed nieuws, aldus Jan Willem Drijver, managing director van PitPoint.LNG.

De regeling past bij de Nederlandse en Europese ambitie om de uitstoot van vrachtvervoer terug te brengen en is een steun in de rug voor logistieke ondernemingen die (willen) kiezen voor schonere brandstofalternatieven.

Totstandkoming van de regeling

Sinds 1 januari 2014 werd er voor Liquefied Natural Gas (LNG) gedeeltelijk teruggaaf van accijns verleend (12,5 eurocent per kilo). De teruggaafregeling had als doel het gebruik van LNG te stimuleren dankzij de positieve milieueffecten ten opzichte van diesel. Deze teruggaafregeling gold voor een periode van vijf jaar en liep af op 31 december 2018. Het Nationaal LNG Platform, waar PitPoint.LNG deel van uitmaakt, is daarna geruime tijd met het ministerie van Financiën en later het ministerie van I&W in gesprek geweest over een verlenging van de regeling en de toekomst van schoner transport. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe LNG stimuleringsregeling: een compensatie van 18,75 eurocent per kilogram LNG vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021. De compensatie wordt direct in de pompprijs van alle tankstation-eigenaren en -exploitanten verrekend.

Positieve businesscase dankzij stimuleringsregeling

De stimuleringsregeling maakt voor een logistieke onderneming het overstappen naar een LNG-truck weer een stuk aantrekkelijker.

“ Dankzij de LNG stimuleringsregeling wordt de terugverdientijd van een LNG-truck korter, waardoor de keuze voor LNG niet alleen milieuwinst oplevert maar ook een positieve businesscase. En dat is logischerwijs een belangrijke reden voor transporteurs om te investeren in LNG-trucks. De invoering van deze nieuwe LNG stimuleringsregeling is dus goed nieuws!” Jan Willem Drijver, Managing Director PitPoint.LNG

De weg bereiden voor een nog schoner alternatief

Jan Willem Drijver: “Nederland is in Europa voorloper met LNG-transport. Deze regeling past in het Europese beleid om LNG als alternatieve brandstof voor zwaar wegtransport verder te ondersteunen. Diverse stimuleringsmaatregelingen van omliggende landen, zoals het 0%-tarief voor accijns op LNG in België en de Maut vrijstelling in Duitsland, leiden nu al tot een sterke toename van LNG-trucks. Deze belangrijke maatregelen zijn daarom cruciaal om de LNG-markt verder op te bouwen om zo de uiteindelijke transitie naar bio-LNG te bespoedigen.”

Vragen over deze regeling?

Of over LNG als schonere brandstof voor transport?
Neem gerust contact op met Joost, hij kan je er alles over vertellen!


Joost.deruijter@pitpoint.eu

+31 6 51 43 91 58