Teruggaafregeling accijns voor LNG met drie jaar verlengd

27-12-2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft vandaag bekend gemaakt dat de accijnsteruggaafregeling voor LNG en bio-LNG met drie jaar verlengd wordt. De nieuwe periode gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2019 en loopt tot 1 januari 2022. Dat is goed nieuws, aldus Jan Willem Drijver, managing director van PitPoint.LNG en lid van het dagelijks bestuur van het Nationaal LNG Platform.

De verlenging van de regeling past bij de Nederlandse en Europese ambitie om de uitstoot van vrachtvervoer terug te brengen en is een steun in de rug voor logistieke ondernemingen die kiezen voor schonere brandstofalternatieven.

Positieve businesscase dankzij accijnsteruggaaf

Sinds 1 januari 2014 wordt voor LNG gedeeltelijk teruggaaf van accijns verleend (12,5 cent per kilo). De teruggaafregeling heeft als doel het gebruik van deze brandstoffen te stimuleren vanwege de positieve milieueffecten ten opzichte van diesel. De teruggaafregeling gold voor een periode van vijf jaar en liep af op 31 december 2018. Het Nationaal LNG Platform, waar PitPoint.LNG deel van uitmaakt, is al geruime tijd met het ministerie van Financiën en later het ministerie van I&W in gesprek over verlenging van de regeling en de toekomst van schoner transport.

Jan Willem Drijver: “De teruggaafregeling maakt voor een logistieke onderneming het overstappen naar een LNG-truck een stuk aantrekkelijker. Dankzij de accijnsteruggaaf wordt de terugverdientijd van een LNG-truck korter – nu rond de vier jaar – waardoor de keuze voor LNG niet alleen milieuwinst oplevert maar ook een positieve businesscase. En dat is logischerwijs een belangrijke reden voor transporteurs om te investeren in LNG-trucks. De verlenging van de teruggaafregeling is dus goed nieuws!”

De weg bereiden voor een nog schoner alternatief

“Nederland is in Europa voorloper met LNG-transport. Verlening van deze regeling past in het Europese beleid om LNG als alternatieve brandstof voor zwaar wegtransport verder te ondersteunen. Diverse stimuleringsmaatregelingen van omliggende landen, zoals het 0-tarief voor accijns op LNG in België en de Maut vrijstelling in Duitsland, leiden nu al tot een sterke toename van LNG-trucks. Deze belangrijke maatregelen zijn daarom cruciaal om de LNG-markt verder op te bouwen om zo de uiteindelijke transitie naar bio-LNG te bespoedigen.”