Privacy Statement

Dit is het Privacy Statement van PitPoint.be (hierna “PitPoint” genoemd). PitPoint respecteert de privacy van haar cliënten en contacten ten zeerste. PitPoint waarborgt de verwerking van uw persoonsgegevens die door haar verzameld worden in overeenkomst met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“AVG” of “GDPR”).

Gelieve dit Privacy Statement aandachtig door te nemen aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

WAAROM HEEFT PITPOINT EEN PRIVACYVERKLARING?

We hebben in dit Privacy Statement voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Kopie van de identiteitskaart
• Adresgegevens
• Telefoonnummer (vast als GSM nummer)
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt middels correspondentie en telefonisch (bv. gezinssamenstelling, beroep e.d.)
• Financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer)
• Locatiegegevens
• Uw interesses inzake marketing en communicatie die ons toelaten u gericht te informeren over onze dienstverlening en over ontwikkelingen en nieuwigheden
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
• Het IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toekent en u toegang tot het internet geeft
• De URL of adres van de website die u rechtstreeks met deze website verbindt
• De datum, het tijdstip, en de duur van uw bezoek, en welke pagina’s op deze website u raadpleegde
• Het besturingssysteem van uw computer en uw browsersoftware

Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld een formulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Ook als u de website van PitPoint bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met PitPoint worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

WAAROP IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die PitPoint van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt.

VAN WIE VERWERKT PITPOINT PERSOONSGEGEVENS?

Van alle personen met wie we contact hebben, of die de website van PitPoint bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Dit zijn onder meer klanten van PitPoint. Ook verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen van zakelijke klanten, leveranciers of business partners van PitPoint.

Als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit Privacy Statement aan uw medewerkers geven. Zij weten hierdoor hoe PitPoint omgaat met hun persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:

BVBA PitPoint.be
Met zetel te 2800 MECHELEN
Schaliënhoevedreef 20T
Hebbende als ondernemingsnummer 0633.993.681

De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Contactgegevens:
Persoon: Willem van Winkoop
Website: https://www.pitpointcleanfuels.com/be/

Algemene e-mail: info@pitpoint.be
Tel.: +32 (0)15 796 735

WAARVOOR GEBRUIKT PITPOINT UW PERSOONSGEGEVENS?

PitPoint verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• voor de behartiging van uw belangen als klant
• voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PitPoint
• de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
• verzenden van onze mailings, nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleindenop grond van ons gerechtvaardigd belang. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet (meer) benaderd worden voor commerciële doeleinden? Dan kunt u dit aangeven bij PitPoint, u heeft ten allen tijde het recht om uw contactgegevens uit onze database te laten verwijderen.
• u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• PitPoint verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, het respecteren van de witwaswetgeving; klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, afhandeling en opvolging van betalingen, opvolgen van de solvabiliteit, etc.
• het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens middels cookies (zie Cookiebeleid) heeft tot doel om individuele voorkeuren, vragen en klachten te registreren en te gebruiken voor de communicatie met de klant en personaliseren van pagina’s voor toekomstige bezoeken aan de website.
• teneinde op uw vragen te kunnen antwoorden
• in het kader van de opsporing van fraude en mogelijke geschillen
• voor de ontwikkeling en verbetering van onze diensten en producten

HOE GAAT PITPOINT MET UW PERSOONSGEGEVENS OM?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft PitPoint een beleidsdocument opgesteld.

TOEZICHT OP DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Gegevensbeschermingsautoriteit ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

VEILIG

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft PitPoint passende technische en organisatorische maatregelen. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen PitPoint niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben.

MELDEN VAN INCIDENTE

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

VERTROUWELIJK

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van PitPoint is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit ook eveneens voor derden die door PitPoint zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding. Kortom iedereen die inzicht heeft in uw gegevens is belast met een geheimhoudingsplicht.

HOELANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

PitPoint bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt:

De criteria die wij gebruiken voor de duur van de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens zijn, onder andere, de volgende:

  • wettelijke en reglementaire verplichtingen: wij houden de informatie bij zolang als wettelijk/reglementair vereist (bv. ingevolge verplichtingen inzake boekhouding en fiscaliteit)
  • algemene vragen: wij houden uw informatie bij om uw vragen te beantwoorden. Vervolgens worden uw persoonsgegevens bijgehouden voor 1 jaar na het laatste contact
  • direct marketing: persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden worden niet langer dan 1 jaar na het laatste actieve contact bijgehouden
  • uitvoering van een overeenkomst: wij houden de informatie bij gedurende de klantenrelatie en tot 5 jaar na het laatste contact

Verstrekken aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

PitPoint kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend PitPoint haar medewerking.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (als verwerker of sub-verwerker), sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PitPoint blijft echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

DOORGEVEN VAN UW GEGEVENS NAAR LANDEN BUITEN DE EUROPESE UNIE

PitPoint zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

PERSOONLIJK CONTACT MET PITPOINT

Veel contacten tussen u en PitPoint verlopen telefonisch, via formulieren, e-mail of Social media. Persoonsgegevens die u daarbij doorgeeft, verwerken we als dat nodig is voor onze dienstverlening.

OP VERSCHILLENDE MANIEREN CONTACT

Steeds vaker hebben klanten via e-mail, Social media (Facebook, Twitter) of via pitpoint.be contact met PitPoint. Ook sms en chatten wordt ingezet. Natuurlijk wordt ook nog veel informatie uitgewisseld via brieven en formulieren. Het initiatief om contact te hebben kan bij u vandaan komen maar ook van PitPoint. De persoonsgegevens die u daarbij aan ons doorgeeft, kunnen door PitPoint worden verwerkt.

BELLEN MET PITPOINT

Als u ons belt of wij u bellen kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we om onze medewerkers te kunnen trainen, coachen en beoordelen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

BEZOEK AAN DE WEBSITE VAN PITPOINT

Als u onze website bezoekt, registreert onze server automatisch uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies.

WAT DOEN WIJ MET UW IP-ADRES?

Iedereen die internet gebruikt, heeft een IP-adres. Ook als u internet met uw mobiele telefoon. Zonder IP-adres kunt u niet internetten. PitPoint houdt IP-adressen bij om u te behoeden voor internetfraude.

WAT DOEN WIJ MET UW BEZOEKGEGEVENS?

Op de websites van PitPoint worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van PitPoint klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Wanneer PitPoint persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

WIJ BRENGEN U OP DE HOOGTE ALS WIJ PERSOONSGEGEVENS VAN U VERWERKEN

PitPoint verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.

Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.

INZAGE IN UW GEGEVENS

Bent u klant van PitPoint en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

RECHT OP RECTIFICATIE

U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.

RECHT OP GEGEVENSWISSING

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door PitPoint onrechtmatig is.

RECHT van BEZWAAR

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door PitPoint kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

HOE KUNT U UW RECHTEN UITOEFENEN?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

COOKIES WEIGEREN OF VERWIJDEREN

U kan cookies verwijderen of weigeren via de instellingen van uw browser. Kies hieronder de browser die u gebruikt en volg de stappen. Gebruikt u meerdere browsers? Dan moet u de stappen volgen voor elke van die browsers.

PitPoint kan de functionaliteit van de website niet garanderen zonder het gebruik van cookies.

OVER DEZE PRIVACYVERKLARING

PitPoint kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest recente versie (laatste aanpassing 19/09/2018) vindt u altijd op https://www.pitpointcleanfuels.com/be/.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op:

BVBA PitPoint.be
Met zetel te 2800 MECHELEN
Schaliënhoevedreef 20T
Hebbende als ondernemingsnummer 0633.993.681

Website: https://www.pitpointcleanfuels.com/be/
Algemene e-mail: info@pitpoint.be
Tel.: +32 (0)15 796 735